VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Detachering.co

1. Definities

Opdrachtgever: Hieronder wordt de natuurlijke of rechtspersoon verstaan, die een opdracht plaatst voor het vinden van een interim-professional op de website van Detachering.co.

Interim-bureau: Hieronder wordt elke natuurlijke of rechtspersoon verstaan, die interim diensten biedt zoals de werving en selectie/uitzending/detachering van personeel, of het verstrekken van advies, en via Detachering.co wordt gekoppeld aan Opdrachtgever aan de hand van een (zoek)opdracht.

Interim-professional: Hieronder wordt elke natuurlijke of rechtspersoon verstaan die, al dan niet door middel van een
(management-)BV via een interim-bureau is voorgedragen en bij de opdrachtgever
werkzaamheden verricht of gaat verrichten.

2. Werkwijze Detachering.co

Door middel van de Detachering.co website kunnen opdrachtgevers online zoeken naar een interim organisatie waarmee zij een samenwerking kunnen aangaan. Zowel Opdrachtgever als interim-bureau kunnen zich kostenvrij inschrijven bij Detachering.co. Inschrijving op onze website betekent dat Opdrachtgever en interim-bureau automatisch akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bijzondere of specifieke voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn goedgekeurd door Detachering.co.

Aan de hand van de informatie die verstrekt wordt door Opdrachtgever, stelt Detachering.co vast wat de opdracht inhoudt en wordt een profiel opgesteld. Met behulp hiervan zal Detachering.co de interim-bureaus selecteren die aan de eisen voldoen. Het interim-bureau draagt de interim-professional voor door (a) direct het curriculum vitae voor te leggen aan de Opdrachtgever, of door mondeling een interim-professional voor te dragen, en (b) vervolgens een kennismakingsgesprek tussen Opdrachtgever en interim-professional. Wanneer een interim-professional wordt voorgesteld aan een opdrachtgever, is het interim-bureau verplicht om hierbij direct een uur- of dagtarief voor te stellen aan de opdrachtgever.

Detachering.co is in geen enkel geval verplicht om door middel van bemiddeling een overeenkomst te bewerkstelligen tussen Opdrachtgever en interim-bureau. In het geval van een aanvraag heeft Detachering.co de vrijheid om een interim-bureau naar keuze te selecteren en benaderen, of om een aanvraag af te wijzen zonder hiervoor een reden te hoeven opgeven.

Detachering.co neemt geen deel aan het realiseren van een overeenstemming tussen Opdrachtgever en interim-bureau. Afspraken met betrekking tot de inhoud van de opdracht, uitbetaling en dergelijke, worden gemaakt door Opdrachtgever en interim-bureau. Wanneer een kandidaat door een interim-bureau wordt voorgesteld aan een Opdrachtgever, dan is laatstgenoemde niet verplicht om daadwerkelijk een overeenkomst aan te gaan.

Detachering.co is niet verantwoordelijk voor de kosten die worden gemaakt voor het verwerven van een opdracht. Deze komen voor rekening van het interim-bureau en/of de interim-professional.

Opdrachtgevers worden door Detachering.co aan geen enkele vorm van screening onderworpen.

Detachering.co kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van afspraken en verplichtingen tussen opdrachtgevers en interim-bureaus en/of interim-professionals. Ook kan Detachering.co niet garanderen dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie correct is en dat deze op de juiste manier omgaat met door Detachering.co verstrekte vertrouwelijke informatie.

De door Detachering.co verstrekte informatie over het interim-bureau aan de Opdrachtgever, is direct afkomstig van het interim-bureau, ofwel verkregen via referenties. Detachering.co kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden en kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

3. Totstandkoming overeenkomst tussen Opdrachtgever en Interim-bureau

Wanneer Detachering.co een succesvolle koppeling tot stand heeft gebracht tussen Opdrachtgever en
Interim-bureau, dan sluiten deze een directe overeenkomst met betrekking tot de opdracht of dienstverlening, zonder juridische tussenkomst van Detachering.co. Ook facturatie verloopt direct tussen interim-bureau en Opdrachtgever, zonder bemiddeling van Detachering.co.

Wanneer via Detachering.co een overeenkomst wordt gesloten tussen interim-bureau en Opdrachtgever, dan is het interim-bureau verplicht om binnen zeven dagen Detachering.co hiervan op de hoogte te brengen. Als deze verplichting wordt nagelaten, dan dient het interim-bureau, zonder verdere ingebrekstelling, een boete te voldoen van €7.500,-. Dit bedrag is exclusief de afgesproken bemiddelingsvergoeding. Het interim-bureau is ook verantwoordelijk voor het debiteurenrisico terzake de Opdrachtgever.

4. Overeenkomst Detachering.co en Interim-bureau

Voor de samenwerking tussen Detachering.co en het interim-bureau, wordt een bemiddelingsovereenkomst opgesteld. De hierbij behorende bemiddelingsvergoeding voor Detachering.co komt voor rekening van het interim-bureau.

5. Vergoeding en kosten

De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt vooraf bepaald en bedraagt een bepaald percentage van de (uren)omzet die door de interim-professional vervuld is bij de Opdrachtgever. De bemiddelingsvergoeding wordt niet berekend over eventuele andere vergoedingen, zoals reiskosten en het BTW-bedrag dat gefactureerd wordt door het interim-bureau.

Het interim-bureau is verplicht om een bemiddelingsvergoeding te betalen vanaf het moment dat de interim-professional daadwerkelijk aan het werk is. Dit houdt in dat het interim-bureau de bemiddelingsvergoeding dient te betalen met betrekking tot alle interim-werkzaamheden die interim-professional en/of het Interim-bureau voor Opdrachtgever uitvoert. Onder Opdrachtgever vallen alle entiteiten die tot de organisatie behoren en de eventuele ondernemingen die hieraan verbonden zijn. De bemiddelingsvergoeding moet ook worden voldaan in het geval van tijdelijke onderbreking van de interim-werkzaamheden, of wanneer een opdracht is beëindigd en niet direct een nieuwe opdracht start.

Als een interim-professional direct een dienstverband aangaat bij een Opdrachtgever, of na een bepaalde interim-periode, dan dient het interim-bureau hiervoor op de dag van de indiensttreding een extra bemiddelingsvergoeding te voldoen. Dit bedrag komt overeen met de bemiddelingsvergoeding over zes maanden van het overeengekomen tarief, maal het aantal uren dat de kandidaat per maand zal werken. In het geval dat geen uurtarief is afgesproken met de kandidaat, zal dit worden vastgesteld op €100,- per uur.

6. Facturatie en betalingstermijn

Na elke maand die een interim-professional gewerkt heeft, heeft het interim-bureau maximaal 21 dagen de tijd om een kopie van de factuur, inclusief de urenstaten die de Opdrachtgever heeft ontvangen van het interim-bureau, naar Detachering.co te verzenden.

Het interim-bureau zal elke maand een factuur ontvangen van Detachering.co. Deze dient binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Als hieraan niet wordt voldaan, zal na de betalingstermijn de wettelijke rente op worden geëist, evenals een contractuele verhoging van 1% over het maandelijkse bedrag dat in rekening is gebracht. Na de tweede aanmaning moet binnen zeven dagen de betaling zijn voldaan. Indien dit wordt verzuimd, zullen incassomaatregelen worden getroffen. De kosten die deze maatregelen met zich meebrengen dienen betaald te worden door het interim-bureau.

7. Aansprakelijkheid

Detachering.co doet haar best om zowel Opdrachtgever als interim-bureau zo goed mogelijk van dienst te zijn, door alle beschikbare kennis toe te passen en rekening te houden met de belangen van beide partijen.

Tegenover Interim-bureau en Opdrachtgever is Detachering.co alleen aansprakelijk voor onvolkomenheden wanneer deze het resultaat zijn van onachtzaamheid of opzet aan de kant van Detachering.co. In het geval dat Detachering.co inderdaad aansprakelijk wordt gesteld, dan kan het betreffende bedrag nooit hoger zijn dan de bemiddelingsvergoeding die het interim-bureau heeft betaald aan Detachering.co, niettemin met een maximum van de vergoeding over twee maanden. Elke vorm van aansprakelijkheid komt te vervallen als dit niet binnen drie maanden schriftelijk wordt gemeld bij Detachering.co.

Het Interim-bureau zal Detachering.co ontzien van claims van Opdrachtgever of derden, met betrekking tot het niet (tijdig) nakomen van verplichtingen en afspraken die contractueel of wettelijk zijn vastgelegd. De Opdrachtgever zal Detachering.co ontzien van claims van het Interim-bureau of derden, met betrekking tot het niet (tijdig) nakomen van verplichtingen en afspraken die contractueel of wettelijk zijn vastgelegd.

8. Elektronische communicatiemiddelen.

Wanneer door middel van elektronica, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, gecommuniceerd wordt tussen Detachering.co en de Opdrachtgever, of tussen Detachering.co en het Interim-bureau, dan zijn zowel Detachering.co als Opdrachtgever en Interim-bureau verantwoordelijk voor het dragen van virusprotectie software.

Detachering.co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen als gevolg van virussen die verzonden worden middels elektronische communicatiemiddelen, voor eventueel opgetreden onduidelijkheden, of voor berichten die beschadigd ofwel niet ontvangen zijn.

9. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle informatie die aanwezig is op de website www.Detachering.co, is auteursrechtelijk beschermd. Om informatie van deze site gedeeltelijk of in zijn geheel over te nemen, of te publiceren, dient eerst schriftelijk toestemming te worden verkregen van Detachering.co.